org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.ui.config
Class UIParameterImpl

java.lang.Object
 extended by org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.ui.config.ParameterImpl
   extended by org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.ui.config.UIParameterImpl
All Implemented Interfaces:
ParameterListener, ConfigParameter, EnablerParameter, Parameter, UIParameter

public class UIParameterImpl
extends ParameterImpl
implements UIParameter

Author:
Allan Crooks

Field Summary
 
Fields inherited from class org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.ui.config.ParameterImpl
config
 
Fields inherited from interface org.gudy.azureus2.plugins.ui.config.Parameter
MODE_ADVANCED, MODE_BEGINNER, MODE_INTERMEDIATE
 
Constructor Summary
UIParameterImpl(PluginConfigImpl _config, UIParameterContext _context, java.lang.String _key, java.lang.String _label)
           
 
Method Summary
 UIParameterContext getContext()
           
 
Methods inherited from class org.gudy.azureus2.pluginsimpl.local.ui.config.ParameterImpl
addConfigParameterListener, addDisabledOnSelection, addEnabledOnSelection, addImplListener, addListener, destroy, fireParameterChanged, getConfigKeyName, getDisabledOnSelectionParameters, getEnabledOnSelectionParameters, getGenerateIntermediateEvents, getGroup, getKey, getLabelKey, getLabelText, getMinimumRequiredUserMode, hasBeenSet, isEnabled, isVisible, parameterChanged, removeConfigParameterListener, removeImplListener, removeListener, setEnabled, setGenerateIntermediateEvents, setGroup, setLabelKey, setLabelText, setMinimumRequiredUserMode, setVisible
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface org.gudy.azureus2.plugins.ui.config.Parameter
addListener, getConfigKeyName, getGenerateIntermediateEvents, getLabelKey, getLabelText, getMinimumRequiredUserMode, hasBeenSet, isEnabled, isVisible, removeListener, setEnabled, setGenerateIntermediateEvents, setLabelKey, setLabelText, setMinimumRequiredUserMode, setVisible
 
Methods inherited from interface org.gudy.azureus2.plugins.config.ConfigParameter
addConfigParameterListener, removeConfigParameterListener
 

Constructor Detail

UIParameterImpl

public UIParameterImpl(PluginConfigImpl _config,
            UIParameterContext _context,
            java.lang.String _key,
            java.lang.String _label)
Method Detail

getContext

public UIParameterContext getContext()
Specified by:
getContext in interface UIParameter